VOP

Úvod

 • Tento dokument sa týka zásad spracúvania osobných údajov v eshope masky-predaj.sk (ďalej len "eshop").

 • Eshop bude spracúvať osobné údaje v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR").

Aké osobné údaje spracúvame

 • Eshop spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a adresu pre doručenie.

 • Tieto údaje získavame od zákazníkov pri registrácii a nákupe v eshope.

Účel spracúvania osobných údajov

 • Osobné údaje budú spracúvané za účelom:

  • uskutočnenia objednávky a dodania tovaru

  • vybavenia reklamácií a servisu

  • poskytovania informácií o novinkách, akciách a ponukách v eshope

  • výskumu trhu a zlepšovania služieb eshopu

Základ spracúvania osobných údajov

 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie zmluvy medzi eshopom a zákazníkom (nákup v eshope).

 • Spracúvanie osobných údajov na účely marketingových aktivít je založené na súhlase zákazníka. Zákazník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania osobných údajov

 • Osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti zmluvy

Bezpečnosť osobných údajov

 • Eshop bude prijímať všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracúvaniu, stratám, zničeniu alebo poškodeniu.

 • Prístup k osobným údajom bude umožnený len autorizovaným zamestnancom eshopu a tretím stranám, ktoré pre eshop vykonávajú určité služby (napríklad dodávateľ logistických služieb). Tieto subjekty budú zaviazané dodržiavať dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov.

Práva subjektov údajov

 • Zákazník má právo:

  • na prístup k svojim osobným údajom a informáciám o ich spracúvaní

  • na opravu svojich osobných údajov

  • na vymazanie svojich osobných údajov (podľa GDPR sa toto nazýva "právo na zabudnutie")

  • na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov

  • na prenosnosť svojich osobných údajov

  • na namietanie proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely marketingových aktivít

 • Zákazník môže uplatniť svoje práva prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v eshope alebo prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla eshopu.

Zodpovednosť za ochranu osobných údajov

 • Eshop je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť osobných údajov, ktoré spracúva.

 • Eshop nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté z neoprávneného prístupu k osobným údajom alebo ich spracúvani